Al. KEN 47 lok. 165
02-797 Warszawa
tel./fax: (22) 412 08 00 Więcej

AD-BUD

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Warszawie

Księgowość Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych

Księgowość Wspólnot i Spółdzielni jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania nieruchomości. Jej prawidłowość umożliwia dokonanie właściwych rozliczeń mediów i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, jak również przy zachowaniu prawidłowej kontroli nad płatnościami i skutecznej windykacji utrzymanie dostaw mediów i usług do nieruchomości.
Prawidłowa księgowość nieruchomości umożliwia skuteczne w nią inwestowanie, co pozwala na wzrost wartości nieruchomości.

Usługi które świadczymy w zakresie księgowości Wspólnot mieszkaniowych, to miedzy innymi:

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) Wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi stawiane w tym zakresie przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali i pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i są to między innymi:

 • wystawianie rachunków i faktur VAT dla właścicieli i kontrahentów,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie okresowych rozliczeń zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty,
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty mieszkaniowej,
 • usługi kontroli i weryfikacji prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych Wspólnoty,
 • kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego Wspólnoty,
 • ocena prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów,
 • ocena stanu i wysokości posiadanych przez Wspólnotę środków finansowych,
 • udzielanie pomocy w zakresie formalno-prawnym egzekucji należności od podmiotów przekazujących Zarząd nieruchomością wspólną.

Ewidencje księgową Wspólnot mieszkaniowych prowadzimy przy użyciu programu komputerowego firmy ZUI MIESZCZANIN. W ramach naszej oferty każdy z właścicieli wchodzący w skład nieruchomości obsługiwanych przez naszą firmę ma możliwość wglądu w swoją indywidualną kartotekę drogą internetową.

Nad poprawnością, rzetelnością i prawidłowością świadczonej usługi czuwa zespół doświadczonych pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółdzielni mieszkaniowych

Pełny zakres usług księgowych prowadzony przy zasad zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zgodnie z wymogami w tym zakresie stawianymi przez ustawę z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze oraz przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych i są to między innymi:

 • wystawianie rachunków i faktur VAT dla posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali, najemców i kontrahentów,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat eksploatacyjnych i wymiarów czynszu,
 • imienne powiadamianie posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali, najemców i kontrahentów o stanie ich rozrachunków,
 • rozliczanie procesów budowy środków trwałych w Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • rozliczanie procesu przenoszeniu spółdzielczych praw do lokali w własności odrębną,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu Spółdzielni mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu Spółdzielni mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców zaliczek związanych z usługami medialnymi,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej,
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni mieszkaniowej obejmującego:
 • sprawozdanie finansowe Spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z art. 45, 46, 47 i 48 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, w formie pełnej względnie uproszczonej,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej Spółdzielni mieszkaniowej,
 • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
 • zestawienie nadpłat i zaległości posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
 • kartoteki posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców.

Nad poprawnością, rzetelnością i prawidłowością świadczonych usług czuwa zespół doświadczonych pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty.

Usługi związane z audytem i weryfikacją ksiąg rachunkowych to między innymi:

 • weryfikacja ksiąg rachunkowych Spółdzielni mieszkaniowej,
 • weryfikacja sprawozdania finansowego Spółdzielni mieszkaniowej,
 • usługi są wykonywane przez Biegłych Rewidentów posiadających stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie.
Czytaj dalej: Współpraca i oferty pracy